Regulamin promocji "Projekt Lato" 

 

1. Organizatorem promocji „Projekt Lato”, zwanej dalej „Promocją”, jest Spółka Fiberlab S.A. z siedzibą w Brzezie, zarejestrowana pod adresem: Brzezie 387, 32 – 014 Brzezie, producent filamentów pod marką Fiberlogy.
2. Promocja trwa w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
3. Na warunkach niniejszej promocji zakupić można produkowane pod marką Fiberlogy filamenty o nazwach handlowych „ABS” i „Easy PLA”, wadze 0,85 kg, średnicy 1,75 mm oraz 2,85 mm, we wszystkich dostępnych u producenta wariantach kolorystycznych.
4. Zakupu można dokonać u dystrybutorów wymienionych na stronie internetowej www.fiberlogy.com, w zakładce „Gdzie kupić?”.
5. W ramach Promocji uczestnik ma prawo do zakupu filamentu „ABS” oraz „Easy PLA” w specjalnej, promocyjnej cenie detalicznej tj. po 65 PLN brutto za 1 sztukę. Cena promocyjna nie zawiera kosztów transportu.
6. Zamówienia złożone na zasadach Promocji będą realizowane w kolejności ich złożenia począwszy od dnia 19 czerwca 2017 r. Fiberlab S.A. zastrzega, że terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu w zależności od zainteresowania Promocją.
7. Warunkiem zakupu towaru na zasadach Promocji jest zaznaczenie przez Uczestnika w zamówieniu, że chce skorzystać z promocji „Projekt Lato” oraz dokonanie przedpłaty za to zamówienie w sposób wskazany przez danego dystrybutora.
UWAGA!
Zamówienia złożone w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 18 czerwca 2017 r. niezawierające powyższego zaznaczenia będą realizowane na bieżąco w regularnych cenach, zaś wszystkie zamówienia złożone w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., nawet nieposiadające powyższego zaznaczenia, będą traktowane jako złożone na zasadach Promocji.
8. Akcja obejmuje tylko sprzedaż oraz wysyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.fiberlogy.com.